Όροι και Προυποθέσεις Παράδοσης - Αποστολής

Γενικοί όροι παράδοσης

Άρθρο 1. Ορισμοί

Παράγραφος 1: Στους παρόντες γενικούς όρους ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: Ως σύμβουλος ήπρομηθευτής νοείταιο χρήστης των εν λόγω γενικών όρων, δηλαδή ο πελάτηςτης εταιρείας ΔάμαριςΓκοφρέτα.

Εντολέαςή πελάτης: αυτός με τον οποίον υφίσταται μια(προ)συμβατική σχέση με τον προμηθευτή.

Παράγραφος 2: Όπουστους παρόντες όρους γίνεται αναφορά σε «αγαθά»,εννοούνται τόσο τα παραδοτέα προϊόντα, όσοκαιοι προς παροχή υπηρεσίες από τον προμηθευτή, μεταξύ των οποίων συμβουλές και δημιουργικέςπράξεις.

Παράγραφος 3: Όπου στους παρόντες γενικούς όρους, ή στη συναφθείσα σύμβαση μεταξύ του προμηθευτή και του πελάτη, γίνεται αναφορά σε μιασυμβατική ρήτρα με διεθνή ορισμό (πχ:C.O.D. τιμή αποστολής με αντικαταβολή, Exworksτιμή εκ του εργοστασίου, C.I.F. τιμή βάσεικόστους, ασφάλισης και ναύλου, κλπ.), μια τέτοια συμβατική ρήτραθα πρέπει να νοείται σύμφωνα με τους όρουςIncoterms 1990, οι οποίοι έχουν δημοσιευθεί από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο.

Άρθρο 2.Στοιχεία επιχειρηματία

Δάμαρις Γκοφρέτα[GkofretaDamaris]
Κιν. 6983-021836
sales@gkofreta-damaris.gr

Άρθρο3.Πεδίοεφαρμογής

Παράγραφος 1:Εκτός αν συμφωνηθεί εγγράφως διαφορετικά, σε όλες τις συμβατικές υποχρεώσεις μεταξύ του προμηθευτή και του πελάτη εφαρμόζονται οι παρόντες γενικοί όροι πώλησης και παράδοσης.

Παράγραφος 2:Οιδιατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν επίσης για τις (μεταγενέστερες ή συμπληρωματικές) συμβάσεις μεταξύ του προμηθευτή και του πελάτη, όπου δεν γίνεται(ρητώς) περαιτέρω επίκληση στην εφαρμογή των εν λόγω γενικών όρων πώλησης και παράδοσης.

Άρθρο 4- Προσφορές

Παράγραφος 1:Οι προσφορές, σε οποιαδήποτε μορφή,δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα για τον προμηθευτή, εκτός αν αυτές περιέχουν μια προθεσμίαπρος αποδοχή και βασίζονται σεπαραδόσεις υπό κανονικές συνθήκες και σε κανονικές ώρες εργασίας.

Παράγραφος 2:Αν μια μη δεσμευτική προσφορά γίνει αποδεκτή, ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά εντός δύο ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αποδοχής.

Παράγραφος 3:Εικόνες, κατάλογοι, σχέδια και άλλαδεδομένα,τα οποία παρέχονται προς ή από τον προμηθευτή, μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση και δεν είναι δεσμευτικά για τον προμηθευτή.

Άρθρο 5- Τιμές

Παράγραφος 1:Η/οι αναγραφόμενη/εςτιμή/τιμές στην προσφοράείναι σε ευρώ,δεν περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ και ισχύουν για τους παράγοντες κόστους κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Παράγραφος 2:Ο προμηθευτής έχει πάντα το δικαίωμα να καθορίζει ότι ορισμένα είδη θα παραδίδονταιμόνονσε συγκεκριμένες ελάχιστες ποσότητες.

Άρθρο 6 - Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και ανάπτυξη προϊόντων

Παράγραφος 1: Ο σύμβουλος οφείλει να υπερασπίζεται -από όσα είναι δυνατόν να γνωρίζει και να κρίνει - τα συμφέροντα του πελάτη,και να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες,αν του ζητηθεί.

Παράγραφος 2:Ο σύμβουλος θα χειρίζεται όλες τιςπαρεχόμενες πληροφορίες από τον πελάτημε αυστηρή εμπιστευτικότητα, ακόμα και μετά τη λύση της επαγγελματικής σχέσης.Ο πελάτης,από την πλευρά του,υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια σχετικά με όλα τα γνωστά σε αυτόνδεδομέναόσον αφοράστην επιχείρηση του συμβούλου, τα προϊόντα και/ή τις υπηρεσίες της.

Παράγραφος 3:Στην περίπτωση ανάπτυξης προϊόντων, παροχής συμβουλώνσχετικά με την εφαρμογή προωθητικών προϊόντων, παροχής συμβουλών σχετικά με δημιουργικές ιδέες, προσφορών για ευρείας κλίμακαςδράσεις με (μη) εκτυπωμένα προϊόντα, εθνικών ή διεθνώνερευνών αγοράς για συγκεκριμένα προϊόντα ή για αιτήσεις καταχώρισηςπροϊόντωντα οποία δεν περιγράφονται συγκεκριμένα, ο πελάτης, σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες δεν προβλέπεταιηπαράδοση συγκεκριμένα περιγραφόμενων προϊόντων, οφείλει μια αμοιβή, το ύψος της οποίας θα πρέπει να συμφωνηθεί εκ των προτέρων μεταξύ των μερών, βάσει ενός ωρομισθίου ή μιας σταθερής τιμής.

Άρθρο 7 - Παραδόσεις και χρόνος παράδοσης

Παράγραφος 1:Οι δηλωθέντες χρόνοι παράδοσης ποτέ δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως λήξειςτης προθεσμίας, εκτός αν έχει συμφωνηθεί ρητώςδιαφορετικά. Σε περίπτωση καθυστερημένης παράδοσης,ο προμηθευτής πρέπεικατά συνέπεια να ειδοποιείται εγγράφωςγια την αθέτηση της υποχρέωσης.

Παράγραφος 2:Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει να μετρά από την τελευταία από τις ακόλουθες χρονικές στιγμές:

  1. Την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.
  2. Την ημερομηνία παραλαβής από τον προμηθευτή των εγγράφων, στοιχείων, άδειων και συναφών δικαιολογητικών, που απαιτούνται για την εκτέλεση της σύμβασης.

Γ. Τηνημερομηνίαπαραλαβήςαπό τον προμηθευτή του ποσούτο οποίοενδεχομένως πρέπει να προκαταβληθεί από τον πελάτη,βάσει της σύμβασης.

Παράγραφος 3: Αν η παράδοση εμποδιστεί εν όλω ή εν μέρει λόγω ανωτέρας βίας, ο προμηθευτής δικαιούται να αναβάλλει την παράδοση, ή στο βαθμό κατά το οποίο η σύμβαση δεν έχει εκτελεστεί, να λύσει εν όλω ή εν μέρει τη σύμβαση και να απαιτήσει την πληρωμή για ταμέρη της σύμβασης που έχουν εκτελεστεί, όλα αυτά χωρίς να υποχρεούται να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση στον πελάτη.

Παράγραφος 4:Στους παρόντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης,ως ανωτέρα βίαεννοείταικάθε περίσταση ανεξάρτητη από τη θέληση του προμηθευτή - ακόμα και αν αυτή θα μπορούσε να είχε προβλεφθεί ήδη κατά το χρόνο της σύναψης της σύμβασης - η οποία εμποδίζει μόνιμα ή προσωρινά την εκπλήρωση της σύμβασης,καθώς και εφόσον δεν έχει περιληφθεί ήδη σε αυτήν, όπως πόλεμος, απειλή πολέμου, εμφύλιοςπόλεμος, εξεγέρσεις, απεργίες, ανταπεργίες, δυσκολίες μεταφοράς, πυρκαγιά και/ή σοβαρές διαταραχές στην επιχείρηση του προμηθευτή ή των προμηθευτών της.

Παράγραφος 5: Ο προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση ειδικών ήσύνθετων προϊόντων για τον πελάτη, να παραδίδει και να τιμολογείμια ποσότητα μέχρι 10% μεγαλύτερη ή μικρότερη από τη συμφωνηθείσα ποσότητα.

Παράγραφος 6:Μετά από σχετική συνεννόηση εκ των προτέρων, επιτρέπεται η τμηματική αποστολή προϊόντων από τον προμηθευτή, όπου κάθε αποστολή θαπρέπει να εξοφλείται χωριστά.

Παράγραφος 7:Εκτός αν συμφωνηθεί εγγράφως διαφορετικά, με την επιφύλαξη τωνπροηγουμένως καθορισμένων σχετικών τιμών, οι από τον προμηθευτή δηλωθείσες τιμές βασίζονται στην παραλαβή εκ του εργοστασίου,εκ της αποθήκηςή εκ τουάλλου αποθηκευτικού χώρου, δεν συμπεριλαμβάνουν το φόρο κύκλου εργασιών, τους εισαγωγικούς δασμούς ή άλλους φόρους, εισφορές ή τέλη και επίσης δεν συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα φόρτωσης και εκφόρτωσης, μεταφοράς και ασφάλισης.

Παράγραφος 8: Εκτός αν συμφωνηθείεγγράφως διαφορετικά, η παράδοση των εμπορευμάτων θα γίνεταιεκ της αποθήκης, όπου θα θεωρείται ότι τα εμπορεύματα έχουν παραδοθεί από τον προμηθευτή και έχουν γίνει αποδεκτά από τον πελάτη,μόλις τα εμπορεύματαπροσφερθούν στον πελάτη και/ή μόλις τα εμπορεύματα φορτωθούν στο μεταφορικό μέσο.

Παράγραφος 9: Εκτός αν συμφωνηθεί εγγράφως διαφορετικά, η μεταφορά θα γίνεταιμε ευθύνη και για λογαριασμό του πελάτη, ακόμακαι αν ο μεταφορέας έχει ορίσει ρητώς ότι όλα τα μεταφορικά έγγραφα πρέπει να αναφέρουν ότι όποια ζημία που ενδέχεται να συμβείκατά τη μεταφορά,είναι με ευθύνη του αποστολέα και βαρύνει τον αποστολέα.

Παράγραφος 10:Αν ο προμηθευτής θέσει στη διάθεση του πελάτη δείγματα, ο πελάτης υποχρεούται να επιστρέψειτα δείγματα στον προμηθευτή,με χρέωση αποστολέα, εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία παραλαβήςτους, άθικτα και στην αρχική τους συσκευασία.

Παράγραφος 11:Αν ο προμηθευτής επιδείξει ή διαθέσειστον πελάτη κάποιοπρότυπο, δείγμα ή παράδειγμα, αυτό γίνεται μόνον για ενδεικτικούς λόγους: οι ιδιότητες των εμπορευμάτων προς παράδοση ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες του δείγματος, του προτύπου ή του παραδείγματος.Οι διατάξεις του άρθρου 3 εφαρμόζονταιανάλογα.

Άρθρο 8 - Εγγύηση και Επιστροφές

Παράγραφος 1: Για τις εν λόγω υπηρεσίες, εμπορεύματα και/ή πρώτες ύλες που παρέχονται από τον προμηθευτή, αλλά μέσω τρίτων, ισχύουν οι διατάξεις τωνπροηγούμενωνπαραγράφων, μόνον εφόσον και στο βαθμό κατά τον οποίο ο τρίτος-προμηθευτής των εν λόγω υπηρεσιών, εμπορευμάτωνκαι/ή πρώτων υλών, έχει παράσχει εγγύηση στον προμηθευτή.

Παράγραφος 2:Τα αναγνωριζόμενα από τον προμηθευτήως ελαττωματικά εμπορεύματα,είτε θα αντικαθίστανται από τον ίδιο,είτε θα πιστώνονταιστην τιμή αγοράς, αποκλείοντας οποιονδήποτε άλλοτρόπο (συμπληρωματικής) υποχρέωσης αποζημίωσης.

Παράγραφος 3:Επιστροφή μπορεί να γίνει μόνον μετά από έγγραφη έγκριση του προμηθευτή, αλλά για λογαριασμό και με ευθύνη του πελάτη και ποτέ δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε αναγνώριση ευθύνης.

Άρθρο 9 - Δικαίωμα παρακράτησης της κυριότητας

Παράγραφος 1: Ο προμηθευτής διατηρεί την κυριότητα όλων των παραδοθέντων προϊόντων από αυτόν στον πελάτη,μέχριτην ολική καταβολή της τιμής αγοράς όλων αυτών των προϊόντων.

Παράγραφος 2:Αν ο προμηθευτής, στο πλαίσιο της συναφθείσας σύμβασης με τον πελάτη, για λογαριασμό του πελάτη, εκτελεί εργασίες οι οποίες χρεώνονται στον πελάτη, η παρακράτηση της κυριότητας ισχύει επίσης μέχρις ότου ο πελάτης εκπληρώσει πλήρως και αυτή την απαίτηση του προμηθευτή.

Παράγραφος 3: Η παρακράτηση της κυριότητας ισχύει επίσης όσον αφορά στις απαιτήσειςτις οποίες ο προμηθευτής μπορεί να εγείρειέναντι του πελάτη, λόγω αδυναμίαςτου πελάτη να εκπληρώσειμία ή περισσότερεςανειλημμένες υποχρεώσειςέναντι του προμηθευτή.

Παράγραφος 4:Μέχρι η κυριότητα των παραδοθέντων προϊόντωνναμεταβιβαστεί στον πελάτη, αυτός δεν μπορεί να παρέχεται εμπράγματη ασφάλεια επί των εμπορευμάτων, ή να εκχωρήσει οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα επ’ αυτών σε έναν τρίτο, εκτός αν πρόκειται για δικαιώματα τα οποία γεννιούνται στο πλαίσιο της κανονικής δραστηριότητας της επιχείρησής του, όπου ο πελάτης,σε περίπτωση πώλησης επί πιστώσει,υποχρεούται να ορίσει μια παρακράτηση της κυριότητας από τους αγοραστές, με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Παράγραφος 5:Ο πελάτης δεσμεύεταινα μην εκχωρήσει ή ενεχυριάσει σε τρίτους απαιτήσεις τις οποίες εγείρει έναντι των αγοραστών του και επιπλέον δεσμεύεται, μόλις ο προμηθευτής γνωστοποιήσει την επιθυμία του προς τούτο, να ενεχυριάσει υπέρ αυτούτις εν λόγω απαιτήσεις, με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 3:239 του Αστικού Κώδικα, ως πρόσθετη εγγύηση για τις απαιτήσεις του προμηθευτή, για οποιοδήποτε λόγο, έναντι του πελάτη.

Παράγραφος 6:Σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων πληρωμήςεκ μέρους του πελάτη προς τον προμηθευτή, ο προμηθευτής δικαιούται να ανακτήσειτα προϊόντα που παραδόθηκαν μεδικαίωμα παρακράτησης της κυριότητας.Μετά την ανάκτηση αυτών, ο πελάτης θα πιστωθεί με την τιμή αγοράς αυτών, η οποία σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει την αρχική τιμή αγοράς, μείον τα έξοδα που έγιναν για την ανάκτηση(επιστροφή).

Άρθρο 10 – Πληρωμή

Παράγραφος 1:Εκτός αν συμφωνηθεί εγγράφως διαφορετικάκαι με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης παραγράφου, οι πληρωμές προς τον προμηθευτή πρέπει να εκτελούνται άμεσα,με έμβασμα μέσω διαδικτύου, ή το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου, προθεσμία η οποίαισχύει ως καταληκτική.

Παράγραφος 2:Εκτός αν συμφωνηθεί ρητώς διαφορετικά, όλες οι πληρωμές του πελάτη, άσχετα με τον τρόπο πληρωμής, αποσκοπούν πρώτα στη μείωση των εξόδων, στη συνέχεια στη μείωση των οφειλόμενων τόκων και τελικά στη μείωση του κύριου ποσού τωναπλήρωτων τιμολογίων.

Παράγραφος 3: Συμψηφισμός απαιτήσεων ή άλλες μορφές συμψηφισμού, εκτός αν έχει συμφωνηθεί ρητώς και εγγράφως, ποτέ δεν επιτρέπονται.

Παράγραφος 4: Ο προμηθευτής δικαιούται οποιαδήποτεστιγμή πριν την παράδοση, ή πριν συνεχιστεί με αυτήν, να ζητήσειμια επαρκή προκαταβολή ή εγγυοδοσία,κατά την κρίση του, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πληρωμής του πελάτη, όπουο προμηθευτής δικαιούται να αναστείλει τις περαιτέρω παραδόσεις, αν ο πελάτης δεν ικανοποιήσει αυτό το αίτημα, ακόμα και σε περίπτωση που έχει συμφωνηθεί ένας συγκεκριμένος χρόνος παράδοσης, και με την επιφύλαξη του δικαιώματος του προμηθευτή να απαιτήσει αποζημίωση,λόγω καθυστερημένης εκτέλεσης ή μη εκτέλεσης της σύμβασης.

Παράγραφος 5:Αν ο πελάτης δεν πληρώσει εντός της συμβατικής προθεσμίας, περιπίπτει αυτοδικαίως σε καθεστώς αθέτησης των συμβατικών υποχρεώσεων και ο προμηθευτής δικαιούται, χωρίς καμία προειδοποίηση,να του χρεώσει, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας του ενός ή περισσοτέρων απλήρωτων τιμολογίων,τόκους ύψους 2% πάνω από τους νόμιμουςτόκους,με ελάχιστο επιτόκιο 12% ετησίως επί του ποσού του τιμολογίου.

Παράγραφος 6:Όλα τα εξωδικαστικά έξοδα είσπραξης που θα πραγματοποιηθούν από τον προμηθευτή βαρύνουν τον πελάτη και υπολογίζονται κατ’ αναλογία του οφειλόμενου ποσού, με τον τρόπο που αναφέρεται κατωτέρω, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα ανέλθουν σε τουλάχιστον 70,00 ευρώ.Ταεξωδικαστικά έξοδαείσπραξης υπολογίζονται επί του κύριου ποσού της απαίτησηςκαι συγκεκριμένα ως εξής:

Για ποσό έως 3.000,00 – 15%

Για μεγαλύτερο ποσό έως 6.000,00 – 10%

Για μεγαλύτερο ποσό έως 15.000,00 – 8%

Για μεγαλύτερο ποσό έως60.000,00 – 5%

Για ποσό άνω των 60.000,00 – 3%

Άρθρο 7:Ανο πελάτης περιπέσει σε καθεστώς αθέτησης των συμβατικών υποχρεώσεων, από τη στιγμή εκείνη όλες οι ανεξόφλητες απαιτήσειςτου προμηθευτή έναντι του πελάτη καθίστανται άμεσα απαιτητές.

Άρθρο 11 – Αστική ευθύνη

Παράγραφος 1: Με την επιφύλαξη βαριάς αμέλειας ή πρόθεσης του προμηθευτή ή των διευθυντικών υφισταμένων του προμηθευτή, ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για τις δαπάνες, τις ζημίες και τους τόκους,που προκύπτουν ως συνέπεια πράξεων ή αμέλεια ή παραλείψεωνεκ μέρους των προαναφερθέντων προσώπων ή άλλωνυφισταμένων του προμηθευτή ή των προσώπων τα οποία είχαν κληθεί από τον προμηθευτή για την εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης.

Παράγραφος 2:Αποκλείεται ρητώς οποιαδήποτε αστική ευθύνη του προμηθευτή για τυχόν επιπτώσεις στις επιχειρηματικές δραστηριότητες ή για άλλη έμμεση ζημία.

Άρθρο 12 –Σχέδια, μοντέλα προϊόντων, κλπ

Παράγραφος 1: Όλα τα σχέδια, σκίτσα, διαγράμματα, δείγματα, μοντέλα, εργαλεία, κλπ.τα οποία χρησιμοποιούνται από τον προμηθευτή, ακόμα και αν τεθούν στη διάθεση του πελάτη, παραμένουνπνευματική και/ήφυσική ιδιοκτησία του προμηθευτή, και ως εκ τούτουαπαγορεύεται,χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του προμηθευτή, να χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, εκτός από την εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ του προμηθευτή και του πελάτη.

Παράγραφος 2: Ο πελάτης απαλλάσσει τον προμηθευτή από απαιτήσεις τρίτων,σχετικά με ταπροϊόνταπου προέρχονται από τον πελάτη και αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο,όσον αφοράστα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Άρθρο 13 -Επιστροφή εκμισθωμένων προϊόντων και προϊόντων παρασχεθέντωνμετη μορφή χρησιδανείου

Παράγραφος 1:Αν ο προμηθευτής,κατά την εκτέλεση της σύμβασης,έχει εκμισθώσει και/ή παράσχει προϊόνταστον πελάτη, με τη μορφή χρησιδανείου, με ή χωρίς πληρωμή, ο πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει αυτά τα προϊόντα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών μετά τη λύση της σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο, στην αρχική τους κατάσταση, χωρίς ελαττώματα και στο σύνολό τους. Ηπροαναφερθείσαπροθεσμίαέχειισχύκαταληκτικήςπροθεσμίας.

Παράγραφος 2: Αν ο πελάτης, για οποιοδήποτε λόγο, αθετήσει τηναναφερθείσα στην παράγραφο 1 συμβατική υποχρέωση, ο προμηθευτής δικαιούται να χρεώσει στον πελάτη,λόγω της αθέτησης της υποχρέωσης,τιςαπορρέουσες ζημίες και δαπάνες, συμπεριλαμβανόμενωντων εξόδων αντικατάστασης και της απώλειαςτων εσόδων από την εκμίσθωση, με την επιφύλαξη των λοιπώνσχετικών δικαιωμάτων του προμηθευτή σε αυτή την περίσταση.

Άρθρο 14 - Διαφορές / Εφαρμοστέο Δίκαιο / Δικαιοδοσία

Παράγραφος 1: Οποιεσδήποτε διαφορέςπου τυχόν προκύψουν μεταξύ του συμβούλου ή του προμηθευτή και του εντολέαή του πελάτη θα υποβάλλονται κατά προτίμηση σε έναν αμοιβαίως αποδεκτό διαμεσολαβητή και σε περίπτωση αδιεξόδου, στο αρμόδιο δικαστήριο του τόπου εγκατάστασης του προμηθευτή.

Παράγραφος 2:Εκτός αν συμφωνηθεί ρητώς και εγγράφως διαφορετικά, όλες οι αγωγές του πελάτη οι οποίες ενδέχεται να απορρέουν από τους παρόντεςγενικούς όρους,καταπίπτουν μετά την πάροδο ενός έτους από την ημερομηνία παράδοσης.

Άρθρο 15 - Λοιπές διατάξεις

Παράγραφος 1: Οι επικεφαλίδες που χρησιμοποιήθηκαν ως τίτλος των άρθρων των παρόντων γενικών όρων,έχουν μόνον ενδεικτικό χαρακτήρα και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ερμηνευτικούς σκοπούς όσον αφορά στο περιεχόμενο των άρθρων.

Παράγραφος 2:Οι παρόντες γενικοί όροι είναι διαθέσιμοιστηνΟλλανδική, την Αγγλική και την Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας, μεταξύ της Ολλανδικής, της Αγγλικής και/ή της Ελληνικής έκδοσης, υπερισχύει η Ολλανδική έκδοση. Επίσης, το Ολλανδικό Δίκαιο υπερισχύει του Αγγλικού / ΕλληνικούΔικαίου.

Η γκοφρέτα Δάμαρις

Θεωρούμε ξεχωριστή την Δάμαρις, λόγω των φρέσκων ελληνικών προιόντων που χρησιμοποιούμε κατά την ολκλήρωση των προιόντων μας. Η ποιότητα είναι εγγυημένη με την απόκτηση των καλύτερων τοπικών συστατικών για την παρασκευή της γκοφρέτας, σε συνδυασμό πάντα με την δική μας ξεχωριστή διαδικασία ψησίματος της γκοφρέτας Δάμαρις. Δοκιμάζοντας κάθε ένα από τα φρέσκα προιόντα μας, αποτελεί πάντα μία στιγμή ξεχωριστής απόλαυσης.